Unu soddu una domo
de Michele Podda

Po mezorare biddas montagninas
torra unu bandu an bocadu como
po unu soddu sun dande una domo
e po si l’acconzare sas istrinas.

Dae mundu intreu e dae Campidanu
a tazos benin sos comporadores
e cuddos bidditzolos dae minores
semper prus sun creschende man’a manu.

Non solu cussa est sa mezoria
istranzos artos e bene tirados
de animu gentiles e ducados
sun cambiande sa sarda zenia.

Cuddos sardos antigos tosturrudos
chi paraian fronte a sos romanos
fatos si sun masedos e galanos
non prus agrestes che gattos marrudos.

Ite paghe, ricchesa e bonu istare
an tentu cussas biddas fortunadas
ma prus de una si nde sun istadas
no l’an sighidu cussu bonu andare.

Ca sos de Bitti cun zente orgolesa
paris cun cuddos prendas de Orune
non bajulan su los picare a fune
e non nd’an chèrfidu mancu s’intesa.

(3° premio poesia satirica Acli – Orgosolo 2016)