Unu fattu suzzessu
di Salvatore Enne

In s'arta chima de su monte nostranu
Zente b'at ' abitadu de onzi essu
Chie cun medas gallos in sa manu
At triballadu pro pagu interessu
Bind'at bistadu barbaru e tiranu
Chi at solu pessadu a su proghessu
Tra furas e inbrollos commerciales
S'ana fattu sor mannos capitales

Fit de idda un 'omine distintu
Chi de su monte ch'est pigadu a susu
Ma non fit ben'estidu lindu e pintu
Cun pagos istrazzones ses cunfusu
Cramada su porcarzu e lat cunbintu
Dareli cussu porcu chi at inprusu
C 'at timidu l'at tentu e bil 'at dadu
Cudd'in dananti bilat iscannadu

L 'ana mortu pulidu e irmatadu
Fatu an un fogu e sind'an cottu
Su porcarzu sa pag'at domandadu
Ma li risponden los pagamos tottu
Su riccu at sos teracos ordinadu
Finideche impresse s'abbolotu
Sinde pesan lu tenene e lu ligana
Lu ruspini l'iscuden e castigana

Poi c'ana finidu cussu pranzu
E an s'intentu insoro atidu aportu
Pro prima cuddu an tentu e dadu anzu
E poi a bistrale l'ana mortu
E ca fit minoreddu lanzu-lanzu
Si lu leana a coddu apena isortu
A lu cuare in dunu trainu
Ammoddigadu che fascher de linu

Poi chi an finidu sa faina
Cun cussu modu brutti e incivile
Torrant in segus pulinde s'ormina
E andados che sunu a su porchile
Lean a trubu sa robba porchina
Finz 'a s'atera die a manzanile
E atere los ain 'intregados
Issos a bidda si che fin torrados

Ma cussu porcarzeddu a lu chircare
Ischides canta zente b'ad'andadu
Cand'istracados si fin de zirare
S'at unu pastoreddu presentadu
Nande non cherzo a m'iscobiare
Chi bos naro su chi m'est capitadu
Send'afranzadu ind'una tupa umbrosa
Bid'apo zente chi an cuadu cosa

Però prima de narres chie sunu
Cherzo chi tottu sian'arrestados
Cando los azis tentos s'urtimunu
E sunu a sa zustissia assegurados
Cumpresu su ricone caribrunu
E i cuddos teraccos istrazzados
A tempus zustu a ora e rellozu
Bo che leo a dananti cussu pozu

Infine cussos ladros assassinos
Satera die nachi los an tentos
Fin timidos in tottu sos caminos
Dae sa zente cun possedimentos
Medas cosas antigas las ischimos
Da su liberu e 'appo e sos ammentos
Però creide dae oe in susu
De zente gai no nde nascat prusu

Tando non chend' aiat de presone
S'usaiat sa pena capitale
Si non m'irballo cussu lazzarone
L'aiana impicadu in piazzale
Prima de li etare su cordone
Cramat sa sorre faeddande male
Sa berrita li dat nande baida
Le cun custa istar bene totta vida

Ma non fit solitariu su brutu
Ateroso in bidda ndat bistadu
Chi a medas famillias su lutu
Pro tempusu epemus an ligadu
Siscur 'a chie in mala sort 'est rutu
Non lu siat ness 'unu irmentigadu
Però sa morte pro su parrer meu
Devet solu arrivare dae deu

Bolotana, 2 settembre 2010