Unu cantu de unu pastore perdiu in d’una tanca manna de Sardigna
Ammentos de Giacomo Leopardi

de Vincenzo Pira

Ite aches tue, luna, in su chelu?
Narami ite aches, callià o luna?
Naschis su sero e andas
pompiande sas tancas
e apustis ti che cuas.
Non che ses gal’istraca
de andare sempere
in sa propria andaledda ?
Galu istichìa, pèrdia,
a pompiare custas vaddes ?
Assimizat sa vida tua
a sa vida de su pastore.
Pesat chito su manzanu,
moffet su tatzu in sas tancas,
pompiande a innedda
ateros tatzos,
pasculos e funtanas;
Poi istracu si pasat su sero:
attera cosa mai no ispettat.
Narami, o luna:
a ghite alet sa vida de su pastore,
e sa vida nostra po tene ?
Narami :
a n’ue andat custu andonzu a curzu,
in su camminu chene ine ?
Etzu, biancu, malàidu,
mal’estiu e iscurtu,
chin d’unu pesu in palas,
po montes e baddes,
in predas a punta,
in zassos d’arena,
in tremenes,
in su entu,
collind’abba,
e cando lompet s'ora,
cando astrat,
fuit a innedda,
fuit isalenau,
che colat frumenes e poios,
urruet,
s’arrizat,
allestrat su passu,
chene pasu e reposu,
Istratzolau,
ertu;
a sa vine che lompet,
fortzis,
a n’ue est s’andaledda zusta.
E in ue s’est vista s’istrachitudine ?
Una nurra chi ponet a timere,
cantu est manna,
e una orta urrutu,
s’ichirmeticat tottu.
Luna virzine,
asi est sa vida mortale.
Naschit s’omine zai istracu,
e timet sa morte
dae su primu prantu.
Sufrit dae derettu pena e abolottu
a sa mamma e a su babbu lis tocat
a lu cossolare po essere naschiu.
Creschende,
donnia tantu,
zelat de pranghere
ma non de essere omine:
Atera cosa prus bella
non podent facher sos mannos a sos fitzos.
Ma puite si sighit a naschìre ?
Puite custa vida
chi at bisonzu de cossolu?
Si sa vida est malasorte,
puite cust’ispera ?
A tie o luna ti naro
gosi bivimus ispettande ‘e morrere.
Ma tue non moris mai,
e forzis cust’allega non ti tocat.
Peri tue, sola,
eterna peregrina,
apessamentà,
forzis comprendes custu modu de bivere,
patinde e suffrinde;
Custa menera de morrere,
irmenticande chie semus,
maltrattande sa terra,
perdende donnia cumpanzia.
E tue zertamente comprendes
su puite de sas cosas,
bides su fruttu de su manzanu e de su sero,
de cantu siat mudu e mannu
s’andonzu in su tempus.
Tue ischis, de zertu
a cale durche istima ridet su eranu,
a chie l’atzuat sa balentia,
o acatat su ierru astrau.
Ischis milli cosas,
milli e prus,
peri sas istichìas a unu poveru pastore.
A bortas ti pompio,
muda
in sa tanca manna,
e mi paret de che lompere a su chelu;
Dao cara a sa roba
andande a n’ue cherzo ieo;
cando pompio sos isteddos luchentes
mi naro in su pessamentu:
a ghite torrat tottu custu ?
Ite achet s’avra chene ine,
o cussu enticheddu lenu ?
Ite cheret narrere custa soledade manna ?
E zeo ? Chie soe ieo ?
Oje resonande solu :
mannu e cretiu,
dae sos medas de familia;
sempere achende,
andande e beninde,
dae chelu e dae terra,
chene pasu.
E tottu torrat.
A ghite servat su ‘ene
non beresesso a l’ischire.
Ma tue, de zertu,
zovana immortale,
connosches tottu.
Custu ieo ia l’isco e lu connosco
Ca sos ziros eternos,
non sont po mene,
forzis, po calicun’ateru.
Po mene sa vida est male.
Oi su tatzu miu pasande,
oi biada ‘e tene,
ca non connosches affannu!
Cantu mi disitzo a essere che a tie!
Non solu ca ses chene pena
e andas chene cadena;
e donnia prantu
e donnia dannu,
ti ch’irmeticas derettu;
Ma galu e prus
ca non connosches tristura.
Cando ti achent umbra,
in mesu de nues
tue ses prachida e cuntenta;
e bona parte de s’annu
che la colas chene pena.
Ma cando peri ieo,
mi seo in terra,
unu fastidiu mi pesat in mente,
unu isprone mi punghet
e non be resesso a acatare pache.
Non soe pedinde nudda,
no appo, intas a como,
resone ‘e pranghere.
Cantu ses in bona sorte,
non disco e non lu poto narrere.
E zeo po pacu soe cuntentu,
chin sa roba mia,
e non naro nudda.
Si podias allegare
ti podia dimandare,
narami:
puite dromminde,
chene pena,
pasande unu pacu
li bastat a donnia pecus ?
Si ieo mi ponzo a pasare
sa tristura si m’ imbodiat.
S’ appapiu sas alas
e potiu olare in sas nues
contare sos isteddos
unu a unu,
o comente unu lampu
sartande dae unu locu s’atteru,
ippi istau prus cuntentu,
erveches amicas,
prus alligru,
candida luna.
O forzis si m’irballo,
pompiande sa sorte de sos ateros,
su pessamentu miu:
forzis in carchi modu,
in cale locu siat,
in cuile o in sa rutta,
est malasorte
po chie est naschiu
in sa die de su propriu nadale.