Unda manna

de Silvestro Loddo

Un'unda manna de su Campidanu
partendu de Casteddu ses pesada
a otuxentus metrus est arribada
Seulu imboddiendu e Sarcidanu.

S'àcqua at carraxiau mont'e pranu
cun s'abba ona s'est imbesturada
e imoi “s'àbcqua” est incuinada.
Sa genti dd'est bufendu, esti stranu!

Prima s'andada a s'ortu po abbai
imoi cun s'àcqua ci teneus grussa
si podit solu s'ortu acquai.

Est fin’andendu mali su presutu
ca dd’est calendu totu sa farrussa
de candu ddi nanta “su prosciutu”.


F.d.Q. su bintunu de cabudanni de su 2013