di Vittorio Falchi

UNA PERDIDA GRAE
A Peppinu Nonnis pro sa morte de Battista Sanna

Dae cando est suzzessa sa disgrascia
chi t'est mortu s'amigu pius fidadu
paris unu puzone isventuradu
chi bolat rasu terra a conca bascia.

Cun su coro appedradu intro sa cascia
ti paras isgumentu e marmuradu,
passas sas dies sena coidadu
suffrinde de malannos una fascia.

Ca Battista fit bravu e fit sinzeru
cun sos amigos fit bonu e fidele
a niunu faghiat un'offesa.

Razza trabagliadore bonorvesa
sa sorte tenta est ranchida che fele
chi siat mortu mancu parit beru.

29 . 10 . 2010

=============================================


UNA PERDIDA PIUS GRAE
sa morte de fizu meu Saveriu su 22 de triulas de su 2010

Ancora pius grae e dolorosa
est sa perdida de unu caru fizu
prudente e bonu, bellu che unu lizu
consolu de sa mama e de s'isposa.

Sun tres meses chi dormit in sa losa
tres meses de affannu e martirizu.
Cussa die tremenda hat assimizu
a una notte oscura e terrorosa.

Poberu fizu meu, fizu istimadu
in su mezus fiore de sos annos
ruttu in brazzos de tanta mala sorte.

Custas sun dies de piangher forte
ca sun troppu crudeles sos malannos
chi sa disgrascia tua nos hat dadu.

22 de santaine de su 2010