Tziu Bore
di Gonario Carta Brocca

In arcos savios de pregadoria
pesat su punzu prenu tziu Bore
incumandende tottu a su Sennore:
su semene, s'ispera, sas fatigas,
e su disizu 'e prosperas ispigas
nuntzias de pane brundu e d'allegria.

Lentos, lentos, in s'umidu terrinu,
andant sos boes, sutta su juale
attentos a sa fune 'e s'origale
chi los ghiat in s'umile dovere
e a sa 'oghe istrga de su mere
chi los giamat Murreddu e Purpurinu.

Chin lampos de attarzu, sa arvada,
e su narbone, apertu l'at su coro
e sas creas custodin su tesoro
po lu torrare in atter'istajone.
In fattu de d'aradu, unu putzone,
dat timende e famidu una biccada.

Cando su sole bassu de s'attonzu
s'eclissat in su canu Gennargentu
tziu Bore s'imbrenugat cuntentu
in su ritu 'e su pane e de su casu
e cand'irfattu si godit su pasu
pesat a chelu un'innu 'e sorrogonzu.

In sa barracca orulat su 'entu
chircande su massaju solu, solu
ma issu cumentzadu hat unu 'olu
in s'oniricu mundu 'e su piaghere
e a costazu intendet sa muzere
chi li faghet d'amore incantamentu.

E li paret de 'ider sa balente
manu de tzia Frantzisca, sedattande
in su frundacu, u'est accurande
sas isportas de simula e farina
pintande de biancu sa cughina
chi paret dare un'atteru caente.

O su cantu 'e su tutturu in sa mesa
cando dat vida e briu in bighinadu
po unu pane modde regaladu
chi prendet s'amistade e s'unione
o po unu pizu tostu de 'imisone
chi hat su gustu de sa poveresa.

E sonniat de messeras e laores
e arzolas de manigas fioridas
e bucas innossentes chi, famidas,
irvettan da-e tziu Bore su succurru
e sa palitta chi 'ogat da-e su vurru
sa paga a sas fatigas e suores.

(Dorgali)