Oje chirco in custos uturos e cozolos chi s’aunin che filos de pessare, sos fogos in bighinados. Parent francas de candeleris chi sigo cun lampanas in pubunzulas.
Mi lunghint logu.
Un’umbra, che berveghe disamparada, sena melios, istrontulat a passitos, a iscutinadas de brunzos in palas, rugat carrera, mi s’accurtziat.
Caratza risulana… visera dolorosa, murmutu muliache; mi leat in d’unu ballu!

 

Tziu Atzeni

Sezis in coro e mente
in donzi passu
donzi trinchitu
in issegus de chentu viseras
sezis paraula in sonos de brunzos
utos
gioghitos
tra aeras e terra...
sezis cuntinu
Mamuthone!

Giuanne Chessa - 17.01.2010