Turrat’aggj’a tu branu dugna fiori
de Gianfranco Garrucciu

Aggju turratu a lu branu
dugna fiori
e li ciurrati caldi
m’aggju postu in preu.
Di chiddi filumeni lu curreu
ambaru, in chistu tempu ‘anu
e campu di fantasimi e iuciori
a la me’ ‘ita rancichi e tistaidi.
Lacat’aggju a i’astrori
l’attimu chi paldi
li primmi soli di maggju
fatti d’aria melma e sirena
e lu curaggju
di li peni d’amori
libbari da la palduta ‘ena
in cilca d’accasaggju.
A li sireni, isciolti da catena
pogliu li me’ spiranzi
e dugna duda
e l’anima nuda li rigalu
chen’adducà lianzi
palchi no voddu, netitu
addananzi, aè di li me dì
lu tempu malu.
A li me’ sintimenti l’aggj ‘a dì
chi l’araggj’a adducà
la medd’agnata
pal dalli alloggju
in aùra bona e fultunata
undi pudé filmà
e aggalinassi.
Chi no è tempu, pal me
lu di spantassi
e nemmancu di fanni
focu e fiama.
Lu ch’era senda d’òri
e cuntintesa e brama
abà no è più...
è frizia
chi sinni fuggji, appianu
e falta
cu lu passà di l’ori...
Ed eu, a mala ‘ia
turrat’aggj’a lu branu
dugna fiori.

2° Premio - Sezione Poesia a tema libero - Premio Villanovatulo 2012