Triulas
de Vittorio Falchi

Aeras caldas in triulas
no sulat un’alenu
solu tzirrios de chigulas
s'intendent in su fenu.
No tirat una frina
ne sonu ne rumore
su cane a runcu in terra
iscampiat su calore.
In s'umbra de sa figu
s'ingalenat Barore
su 'attu mesulinu
si lu corcat in coa,
lu carignat continu
dae conca a sa coa.
In su caldu luinu *
niunu a mover s’arriscat
Intro su putu infriscat
unu fiascu de binu.

Aranova su 7 de triulas de su 2022