Tres rosas
di Padre Luca Cuneddu

Ind'unu ratu apo 'idu tres rosas,
Allegras e pienas de amore,
Tot'e tres de bellissiinu colore,
Ch'a las mirare allegran su coro!
Una bi nd'at cun sas fozas de oro,
S'atera ruja, colorida alabastrina,
Una bella, bianca, canarina
A fozas limonadas pressiosas.
Tres rosas apo 'idu ind'unu ratu
Chi fin cosas de mudare sinu,
No nd'at naschidu in perunu giardinu,
Giugher si poden a ispantu fattu.
Dai su fundu an unu bellu ratu,
Ramosu fin'a punta totu arreu
A las mirare sunu unu recreu
Chi si nd' abbagliat dogni abitadore.
Nde restat abbagliadu 'ogn'abitante
Ch' ‘intrat in su giardinu valorosu,
Si anderet a inie angustiosu
S'abbizat de sas penas menguante;
Cun cuddu bell'odore penetrante
Ch'a dogni mente umana dat vivesa,
Su 'ider tanta nobile bellesa
Leat dai su coro ogni rancore.
Leat dai su coro ogni fastizu
S'esseret sa persona angustiada.
Miresi cantas unas bei nd'ada,
Però no nd'at nisciunu assimizu;
De cussas solu apo fattu disizu
Da ch'apo su giardinu attraessadu.
Oh! su campu bellu annoditadu
Cum cuddas rosas de grande tenore!
Cum cuddas rosas de grande allegria
Chi mirende m'aian accisadu,
De sa bellesa insoro ammacchiadu
Ind'un'ateru mundu mi paria,
Cando sas fozas cunsideraia
in cudd'amenu campu tantu bellu;
Non s'agatan pintores, ne pinzellu,
Chi 'asie nde pinten a primore.
A nde pintare a primore 'asie
Impossibile paret tzertamente,
Deo las giuto ognora presente,
Dogni momentu mi che fatto inie,
No nd'ap'ateru in mente notte e die
Ch'an accisadu a dogni cristianu.
Cosa de bider sunu su manzanu
Cun su candidu amabile lentore.
Sunu sa bella cosa de mirare
Chi a lu narrer non isco manera
Su giardineri cun sa giardinera
Las ischin a impignu coltivare.
E-a chie las an a regalare
Sas rosas peregrinas incarnadas?
Cussas sun de seguru cunservadas
Pro las dare a personas de valore.
Persona de valore bi passizat
In su giardinu, ca sun un'ammiru;
Totu sa gioventura est in regiru
Inie che in festa solennizzat,
Dognunu in cussu logu si disizat,
Ca b'est continu su divertimentu;
Sonat ben'accordadu ogn'istrumentu
Ch'est una meraviglia de lugore..
A meraviglia totu 'istan sonende
Soavissimas musicas e bellas
E-i sas amorosas virginellas
Cuddos vivos colores lampizende
Continu an a ‘istare musichende,
Fin'a su tempus de nde las boddire,
Su giardineri solu at a ischire
A chie l'at a fagher su favore.
Sos chi nd'an a boddire cussas rosas
Si poden giamare fortunados,
Ca inter sos fiores preziados
Sun custas sas pius delissiosas;
Totu cantas nde sun imbidiosas,
Bassamanas, damas e segnoras,
Ca custas rosas sun superioras
A dogni cale ammirabile fiore.
Finis, a concluire sa rejone
De sas rosas su 'antu chi meressini:
Mai dae sa mente non mi 'essini,
In regiru m'an postu sa persone;
Dogni notte las bido in visione
Candidas, e allegras, e giocundas,
Friscas in cuddu ratu e rubicundas
Retzitende in sas fozas su candore.
Tot'e tres de bellissimu colore.

(Pattada 20/03/1749 – 12/01/1829)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!