Tres meses de presone
di Bartolomeo Serra

S'ARRESTU

Tott'iscultade sa disgrascia mia
dae s'ora chi est printzipiada.
Send'una nott'allegra a s'isfunada
e-a su solit'in sa cumpagnia
e si comente affacc'a s'allegria
b’at semper una disgrascia ammanizzada
send'allegru e in altu arrejonende
nd'intrat s'arma 'e su Re, rendedi, nende.

Ma che cand’unu raju m'at faladu
manc'a narrer proite 'istesi bonu,
coment'e cando falat unu trono
m'at intr'e ucca sa limba truncadu,
fattende fortza d'aer faeddadu
ma però tottu cantu fit in donu;
lompen tand’e mi lean a su bratzu
Coment'e cando lean un'istratzu.

Unu de custos, gallones giughiat,
cussu mi nesit; arrestadu sese.
Tott'in d-una sa terra dae pese
a s'ora mi pariat chi fuiat,
chentz'atteru chircare si conviat
e mi ponen in mesu tottos trese
e faghimus a Ossi sa tuccada
'ue ch' 'istesi sa notte passada.

S'atteru die appenas mi pesesi,
si m'est unu de custos presentadu;
luegamente l'appo preguntadu,
proite fi' arrestadu nesi
dae su cale sa rispost'appesi:
ses pro un'omicidiu imputadu
e si cres sia faltza sa mesura
osserva su mandatu de cattura.

Mi ch'at fichid'unu giau in su coro
e nesi, comintzend'a bi pensare:
creia de mi soler istimare
ma tottu su chi lughet no est oro,
siat fata sa voluntade insoro
de cussos chi mi cheren coronare,
non lu podia immaginare mai
ma, già chi gai cheren, siat gai.

Poi nd’essit una sentinella
nende: ponemi fattu caminende
pro mi giugher a Tattari ispettende
fora b'aiat una tumbarella,
Ma' in vida mi fit parfida bella
sa campagna che tando viaggende:
e-a Deus preghende: a mi salvare
e de mi poder liberu torrare.

Preghend'a Deus ch'esserat 'istadu
in su sonnu comente calchi orta
Ch'istraccatzadu e cun sa mente morta
ti sonnies drommend'arrestadu,
e da poi a mi nd'esser ischidadu
e a esser cun sa person'isorta;
ma custa orta non fit visione
Chi mi che giughen ligad'a presone.

In sa janna arrumbadas a su muru
chimb’o ses giovaneddas s'agattesin,
tottu, paris bidendemi isclamesin:
ite lastim'e giovanu, s'iscuru!
Su las intender gai a mie puru
su cor'intro sa cascia m'allizesin;
già lu jughia mortu da-i fora
però a s'intrada pius mort'ancora.


S'INTRADA A SA PRESONE

A s'intrada tremesi de assustu
si mest'in dossu su samben'ispartu,
mi 'enit addainanti un'omin'artu
fissendimi e nalzende già est custu:
grascias a Deus fia 'e conca giustu
Però a s’ora restadu so guastu,
faghet de tzinnu a soler avvantzare
e dat s'ordin'a intr'a mi-nch'intrare.

Si mi sunu sas palas astriadas
da ch’app'intesu nend'avanti, tocca;
miro sos muros chi parian rocca
cun custas giannas bene pizatzadas,
da’ poi fit a bider sas ferradas
e matulos de jaes tzocca tzocca,
cun totta custa zente posta in mottu
impressada, currend’e chie a trottu.

In su centru faghimos sa firmada
deo resto e si nd'andat sa guida,
fatt'appena de ojos s'infeltzida
e osservo pro dare una mirada.
Un'ispetzie de zente atediada
de pag'amore e de mal'incristida:
imbolendemi ojadas frequentes
tottu parian cun su velenu in dentes.

Nd’enit unu nende: mi t'imbaras
inoghe, e non ti movas da igue.
Benit s'atteru: ite ti naras tue?
Posca un'atteru nende: ite ti naras?
Non gìughes bucca, nen limba, nen laras?
Fizu de chie ses? e de inue?
Ma gai nessi vinti e una olta
Chi parian fattendelu apposta.

Da ch’an bidu chi mudu so restadu
m'afferran fattendimi signales.
Dimonios parian infernales
luego m'an’a su Capu mustradu,
un'omin'altu, pallidu, airadu,
cun duos ojos che duos pugnales;
e dende addaisegus unu passu
tra me nalzende cust’est Satanassu.

S'ojada chi nalzende m'at istesu
m’at astriadu dai conca a pese.
Ite ti naras e de ue sese?
nesi: Bertulu Serra e so tissesu;
dae oe custu numen est suspesu
Mi nesit: e ti naras chentu e trese;
s'omine ch'in presone presentada
da-i omine a numeru diventada.

Tando m'afferran e m'an cumpidadu
a bider si giughia calch'oggettu,
da ch’an bidu su fattu in nett'in nettu
e chi m'at bene a fundu ijaminadu,
faghet de manu e-i s'ordin'at dadu
chi postu mi ch'aeren in segretu,
duos isbirros chi fini presente
mi giran che sedattu prontamente.

Unu s'afferrat cun sa manu astrinta
ch’a narrer chi m'aiat postu ispinas,
unu mi narat a caminas?
S'atteru m'iscudiat un'ispinta,
M'abberin una janna a friscu tinta
'ue allogian sas animas mischinas,
nende: accò s'istantzia pro te’
e mi la serran resente su pe’.


INTRO S'ISTANTZIA

Coment'e un'istatua ficchidu
appenas postu pe’ mi so frimmadu.
E da ch'appo sa tumba ijaminadu
Nalzesi: cun suspiros affligidu,
ah! miseru me a cantu so ‘ennidu
a su logu pius disonoradu
e chie mai in su mundu est ch'at bidu;
sa tumba inue benit seppellidu.

Eo so intro e l'appo ‘ida
e l'app'a sinnu sanu abbaidada,
sende ‘iu mi l'ana preparada
mi la dev'abbratzare ed-est finida;
ah! prite Deus m'as dadu una vida!
Inoghe pro nde l'aer agabbada,
in custu logu irgonzoso e bruttu
de una vid'accò tottu su fruttu.

M'abbundaian custos pessamentos
comente abbundat s'abba da' una ena;
sa notte non drommesi manc'appena
si non dende suspiros e lamentos,
nende dai, sos primos fundamentos
nde fit totta s'istantzia piena,
non si nd'at bidu e nen si nd’ ‘idat mai
unu diluviu de suspirus gai.

Totta sa notte fintz'a fagher die
pessende in milli cosas so istadu.
Cant'appo ‘idu in vida e m'at costadu
tottu passadu in mente m'est inie,
miro sa lughe e pariat a mie
ch'aiat tinta funebre leadu;
pro more chi fia ‘eo in sa tristura
creia chi fit totta sa natura.

Su manzanu mi passan sa pagnotta
da’ poi una trudda 'e minestra,
la leo e che l'iscudo a sa finestra
pro ca fut brou brou e pagu cotta,
in-d-un'istante est isparida totta
su die mandigadu app'a sa lestra
Però narrer su gustu l'ischit Deu
Chi fia mesu fora de su meu.

Da’ poi leo e assazo su pane
tottu si m'est a dentes attacadu.
Lu seg'a cantos e l'appo ‘ettadu
unu biccul'inoghe un'in cuddane.
ca be-i cheriat coraggiu e cane
famidu, a nd’aer mandigadu,
in corpus tottu s'abba la jughiat
ch'ancora cummassare si podiat.

Benit unu su sero e mi porrogat,
nalzendemi ite as postu in su balcone?
S'in bidda tua fisti birricone
inoghe non si brullat nen si jogat;
luego unu pabilu si nde ‘ogat
chi mi poniat in punitzione,
creia chi fit pro m'impaurire
e mi fateit de manu a lu sighire.

Li ponzo fattu fin’a sa retunda,
totta s'iscena a su capu at contadu,
mi che falat in dun'iscalinadu
erett'a un'istantzia profunda;
chentz'intender peruna baraunda
chimbe dies inie so istadu,
a pan'e abba e chentza chistione
pro m'imparare s'educatzione.


IN PUNITZIONE

Frades ch’azis bidu cussa tana
cudda ch'issos la giaman po tzella,
fitt'in beranu una istajone bella
ma in sos muros be-i fit sa lana,
‘eo creia de b'aer funtana
sa ‘irdura pariat pampinella,
poi cun cust'ispetzia de odore,
fiagu de inserru e de mugore.

Mi setzo a iscultare attentamente
non s'intendiat unu cristianu,
ne in s'oru chi fiat, nen lontanu
s'intendiat istridulu de zente,
Insumma no ischia unu niente
nen si fit sero e nen si fit manzanu,
tando ‘ettesi una ‘oghe manna e trista
custu est comente chi no esista.

Cust'est comente chi mai esistera
pro me sunu finidos sos apentos,
non pius cudda muida 'e sos bentos
non pius respirare cudd'aera,
sos odores pius de primavera
chi renden sos giovanos cuntentos,
non pius currer in su campu amenu
pius aera libera e serenu.

Non pius cuddu cantigu 'e puzzones
chi formaiat una melodia,
non pius serenadas in balcone
non pius cudd’amada cumpagnia,
non pius ponner versos nen cantone,
e non pius cantare in poesia.
de tottu cantu esistit so isclusu
insomma pius vida non piusu.

E in d'ite lu tia impiegare
s'apera como mesu milione?!
Tappetzare sos muros de presone
pro esser bellos a m’isgloriare,
non solu non mi dian allegrare,
ma mi poniat disiperascione,
ca no b'at milione chi cunsistit
sa libertad'est sa menzus ch'esistit.

Sende 'e tantu riflittere istraccadu
in mesu ‘e tanta disiperatzione,
gai su tempus de punitzione
fattende bravu l'appu terminadu,
de bellu nou mi ch'an torradu
ai cudda prim'abitatzione;
sa cale a s'intrada l'agattesi
pius trista de cando la lassesi.

Poi su esser postu cun ingannu
chi fit cussa sa disperatzione,
s’aera tent'un altifatzione
mi fit istadu sollev'in s'affannu
ma invece ogni die mi fit'annu
pensendebei in sa desolatzione,
sas dies passaian e cun pena
comente carru funebre a sa lena.

Insomma cumpensare solu ebbia
chi che fía intr'e una sepoltura.
Chie no at proadu it'est tristura
no ischit ite siat allegria,
chie no at proadu tribulia
mai restat cuntentu in sa dultzura;
e tia cherrer nisciuna pessone
chi l'ischerat che deo it’est presone.

PREGADORIA

Cando leggia su regulamentu,
mi moriat su coro intro sa cascia,
comente si mi ruet sa disgrascia
trint'annos a istar'in patimentu
dademi bois sola salvamentu
Nostra Signora mia de sa Grascia,
chi cussas dies miseras non bida
prim'in tottu truncademi sa vida.

Sett'annos semper in segregatzione
cellulare continu inserradu,
non solu ‘enit su coru attristadu
de un'omine ch'at usu e rejone,
però finzas su coru 'e su leone
ch'est animale e benit allizadu,
e ite faghet un'omine attivu
sett'annos biu e de sa lughe brivu.

Pensendebei unu die so restadu
privu de sensos e quasi mortu,
Mi ruo in terra e mi ch'acciappo portu
a pes de una rughe imbenujadu,
a 'ue cando fia isconsoladu
recurria a mi dare un cunfortu
e cun sas manos giuntas sol'ebbia
Iscultade comente pregaia.

Subra de custas manos tottas duas
Cristos betta sas grascias piedosas,
già lisco chi sas mias sunu rosas,
a paragone a sas piagas tuas,
tue Cristos m'asistas e non fuas
in custas oras tantu bisonzosas,
già l’isco tue puru ch'as patidu
però resuscitare ti ses bidu.

Tue Cristos assistimi e bi sias
in breve a fagher benner cussa die,
comente mama tua a bid'a tie
resuscitadu in tantas allegrias,
gai ch’ 'idan a mie sorres mias
chi su pius chi istiman est'a mie,
faghe ch' 'idan torrare a dom'insoro
su chi braman e tenen in su coro.

Tue Cristos assistimi e mi jughe
a mi salvare dae sos ingannos,
a tie nessi a sos trintatres annos
t'an lassadu a ti ponner'in rughe;
Deo a sos vintiotto in sos affannos
so traittu e so brivu e sa lughe,
dai sos viles calunniadores
ch'atteru no isparghen che dolores.

Si pro fortuna custa janna jampo
e chi salvu che so de cust'abissu
comente ses in rughe crotzifissu
t'app’a tenner in pettus cantu campo,
si dae sa presone mi l'iscampo,
tott'app'a fagher cant’appo promissu,
sos gustos abbandono de pianta
e app'a fagher una vida santa.

E tue Deus trinu soberanu
si mi salvas e nd'as cumpassione,
chi mi che ‘ido foras de presone
vivende in libertade allegr'e sanu,
t’appa' narrer a ser’e manzanu
sa chi recito inoghe s’orassione;
e cantu campo, ti retzo sovente
cun sa cuscescia pur'e dignamente.

Torra de bellu nou preg'a tie
Nostra Segnora ‘e sa Grasci’affannadu,
si da’ inoghe, mi ch'ido salvadu
e chi la faghes custa grascia'a mie,
unu Santu rosariu ogni die
dai me lu des aer recitadu.
E dogn’annu a sa festa est sa promissa
benzo cun sa candel'e pro sa missa.

Animas santas de su purgadorio
si tenzo dae ‘ois su riscattu,
app'a dare una missa su d'infatu
in sufragiu ‘ostru e aggiutoriu,
in sas missas ch'intend'a s'ofertoriu
recitendebos Requias so gratu
e finzas cando so ‘ezz'e mannu
bos fatto narrer una miss’ogn'annu.

E tue Sant'Antoni chi presente
t’appo continu in cor'inserradu
coment'a babbu tou nd'as salvadu
dai sa furca chi fit'ìnnotzente
gai salves a mie ca comente
a babbu tou m'an trama filadu,
faghe chi su patir'inoghe cessa
chi salvu san'e allegru chi ‘essa.

E tue Santu Bertul'istimadu
chi ogni die ti solo pregare,
non be-i pones man'a mi salvare
non bides cantu so isconsoladu,
sos lamentos de un'isfortunadu,
non ti lu solet su coro tocare,
faghe chi a sa fest'in allegria
in Ossi be-i partecipe e bi sia.

Tue Santu Gianne it'as discutu
non bi la pones sa manu destra?...
Cudda ch'in su Giordan'as post'in testa
a Cristos pro lu battizare giustu,
si che so salv'a su mese austu
cun sa bandela bi ‘enz'a sa festa;
ma faghe ch'a su die vintinoe
fora che sia da’ ue so oe.

Santu Zuseppe cun Nostra Senora
santa Nastasia e santa 'Ittoria
Santos tottu chi sezis'in sa gloria
appo pregad'e bo lu preg’ancora,
si da’ inoghe mi che 'ido fora
ch’ottenz'e libertade sa vittoria,
bos app'a tenner in devotzione
innaltzendebos semper orassione.


SA RUNDINE

Una die in su menzus rifflittire
coment'istat un omine in presone,
e giudighend'ogni riflessione
m'ido sa lughe unu pagh'imbrunire.
Altzo sos ojos e bido fuire
una rundine dae su balcone
appenas chi 'e me s'est abizada
prest'at fattu ‘e sas alas s'ispijada.

Mi nde pes'e cun s'oju appo síghidu
pro ischir'a a 'ue andaiat solu,
a una runda at leadu su olu
ch'a ojos mi eniat appo ‘idu
e isclamesi ‘idendeb'unu nidu
ah! finzas unu puzzone at su consolu
ch'andat e bolat e girat de nou
e semper torrat a su nidu sou.

Dognun'unu andat si solet ispassare
Per'a mie sos gustos m'an brivadu;
in mesu a battor muros inserradu
chena poder andare, ne torrare,
non b'at a chie mi paragonare
so peus de ogni isfortunadu,
ma che ch'esserat mandada
accò de nou sa rundine torrada.

Rundinedda li nesi unu mamentu
frimmadi e faghemi unu piaghere,
si non ses tue chie tando attére
at a intender su meu lamentu?
De nou ti che olas oh! trummentu
chi m'abbandonas che chi mort'essere:
solu pro so lamentos t'assuconas
fintzas tue puzzone m'abbandonas.

Però non fit su ‘olu a s’appartare
ne at fattu a su nidu unu ritiru,
solu ‘olende s'at fattu unu giru
accò de nou ch'est solida torrare,
chi pariat disposta de iscultare
ogn' affannu, ogni dolu, ogni suspiru:
tandu nesi a boghe lenamente;
rundine frimma non timas niente.

Frimmadi rundinedd'a m'iscultare
prestu non ti che oles a sa runda,
o times chi 'e lagrimas t'iffunda
sas alas chi pius pottas bolare?
O fossi chi 'e penas ti nde cunda
de cuddas chi mi solen'aggravare?
Frimmadi rundinedda, ‘ista pasada
ch'est a giugher a Tissi un'imbaáciada.

Frimmadi chi lis das tantos adios
tant'impressada rundine non sias,
s'andas a Tissi attraessa sas vias
saluda meda sos compagnos mios,
e 'ue bides lagrimas a rios
frimmat inie chi sun sorres mias;
ch'ambas sun pianghende a pil'isortu
però presente non b'an su mortu.

Narabilis si lagrimas l'abbundan
calmen e si las solan arribare,
a da chi semus a ojos a pare
ch'in tottos tres formamus duas undas,
chi sos sididos sa ucca s'inundan
una orta pro si nde satziare,
faghemi rundinedda 'e curreu
già ti l'at a recumpensare Deu.

Rundinedda si fagher mi lo pode,
s'andas a continente solitaria,
si comente continu andas in aria
chissà olende ch'inie che rode,
in Ischinanu b'app'unu nepode
mi chi guardia est finantziaria,
pro un'eternu li das un adiu
nàrali chi bi lu mandat su tiu.

Narabil'a nos bider a sue die
de s'orrendu giudisciu universale;
ma prite ti che olas forsi male
ti faghet su mirare tristu a mie?
Eh! si podia ponner fatt'a tie
a bi lis narrer deo puntuale,
ma si ti ch'andas bae in ora ‘ona.
da ch’in su menzus narrer m’abbandona.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!