Trattas
di Giovanni Chessa

Intre umbras e lugores caminende
trattas graes lassao subra e rena,
e frinas carignendemi in carena
m’addulchiant cun jogos d’ermosura,
in s’atta e mare s’abba ‘e bona ura
sos sinnos iscontzait... allisende.

Sighio a caminare asseliadu
dae cussu logu ue cumpariant
roccas ch’isprumas d’undas manteniant,
e juncos fittianos a chertare
cun bentizadas frittas dae mare,
s’imbinujain a s’àlinu astradu.

Bidia crastos ch’abba allentorada
abbratzait mudendelos de sestu,
pintados de lugore in s’arrebestu
de s’abbolottu chentza unu asselettu.
Buliones d’undadas in apprettu
si laccheddaint rena ch’ant trazada.

Che retrattos, in ojos cumpariant
nìbaros cun ispozas raighinas,
ispartos, accarados a marinas
suspiant petzi lambrigas salidas,
cun frundas grogas, siccas, affrizidas
da-e mulios d’’entu a teju.. bìant.

Inie s’appentait fattu ‘e su ‘entu
un’alva e galana àbbile marina,
bolaiat mustrende ch’it reina
d’aeras terra e mare, in chirca ‘e feras,
sighendelas in àndalas d’isperas
calait... agabbende su turmentu.

Chentales d’intrinada cun lugores
funt ràidos de nuscos d’arvorinu.
De pùrpura e nieddos intre sinu,
pessos m’attuddian pedde e coro,
isprasumados intr’‘e bolos d’oro
chircaint asselenu in nos avrores.

Primo Premio Versi in rima del Concorso di poesia Peppinu Mereu 2010