Totu torran sos ammentos.

Ma inue sun cuddas camineras,
chi pitzinnu m’an bidu pessighinde
nues e tilighèltas, e currinde
fatu ’e su entu, suta sas aeras,
liberu, areste che ateras feras,
e biu, a sa vida fiorinde.

Inu’est cudda zente, chi onesta,
cuntenta de su pagu e in bonesa,
mustraiat su donu, sa bellesa
de coros tramunados che a festa,
dende siat a manca e gai a dresta
sos frutos de suore e sabiesa.

E inue sun cuddas criaduras,
atentas, cun risulanas timorias,
cun gustu iscultaìan paristorias,
e contos de majalzas, disauras,
cun siddados, reinas e dulcuras,
e de s’antigu totu sas memorias.

Acollos, totu torran sos ammentos,
e bido logos, caras, e intendo
sonos chi da-e sempre amo e difendo,
chi cunsizan sos mezus sentimentos,
e che tando a sa mente dan sustentos
pro penas chi non chelzo e non cumprendo.

Torran, ca da-e coro sun giamados
sighinde sas antigas camineras
ue fin fitianas sas isperas
e sos sonnios, chi totu arrumbados
preguntan chie che los at catzados,
e puite non ant bidu lumeras.

Totu cambiat, creschet e s’allizat,
e mudant cun su tempus sos caminos
cand’acudin doveres e atutinos
tando, meda si peldet e coizat,
cun s’aera chi pagu s’assimizat
a sos chelos de tando cristallinos.

Franco Piga (Romana ‘SS’)
Maltu 2006

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!