Torrat a bia, sa Limba
di Michele Podda

Limba sarda, non bi campas piusu,
sa mala sorte ti jughet puntada
finas a oe male afortunada
peus, mi timo, dae oe in susu,
sa filonzana furriende fusu
sa lana tua l’at belle acabbada;
si in corpus e in cara non coloris
a bisu meu luego ti nde moris.

Mai mi lu creia, semper sana
cumente ses istada pro mill’annos,
poderende menetas e ingannos
cussos chi sos istranzos fatu t’ana,
puru faghende a betza e pilicana
aias sentidos bonos e mannos;
sìnchera fis e tosta, cussu creo,
finas a cando fia minore deo.

Tando bènnidu est su tempus nou
mecànica, iscola e tziviltade
allegria, richesa e amistade
totu pariat chi it a fagher prou,
mezorare su mundu meu e tou
a totus dare bene e dinnidade;
e pro cultura de donzi pessone
bogadu an sa televisione.

Ite làstima, cara limba mia!
Como cumprendo su ch’est capitadu:
totus a tie t’an apetigadu
tratèndeti che s’arga ‘e sa ia,
nemos a tie ti cheriat bia
a segus puru inoghe t’an lassadu;
leze, ufìtzios, creja e iscola,
fin isetende a ti morrer sola.

Malu contu s’an fatu! Lah, ca oe
in medas ti damus onore e fama,
iscritores, poetas una gama
sortidos paris a ti fagher proe,
Thàthari mannu distimonzu innoe
Sardinna intrea t’est tessende prama,
Gaddura, Logudoro e Campidanu
ti sun cantende cun su coro in manu.

(Menzione "XXI Premio Cullèziu" Sassari 2009)