Torran sos eroes
di Giovanni Pira

Poi de chimbant'annos sun torrados
imboligados da su tricolore.
Presentat armi e picchett' 'e onore,
sos ossos de eroicos soldados.

Da su muntone los han accoglidos
e postos intro 'e una cassettedda,
de chie hana leadu una cannedda,
de chie pala, costeddas e didos.

E sun in sa cassetta a tiristrazza
ca non sun de sa propria pessone,
ma bi nd'at de diversa nazione,
de idioma e de diversa razza.

E bi nd'at chi faeddana su sardu;
zertos: sicilianu e calabresu,
in russu puru, tedescu, ungheresu,
in venetu, toscanu e in lombardu.

Su russu arrabbiadu e no a tortu
narat: "Pustis chi vintu apo sa gherra
mi nd'attin presoneri a custa terra
poi de chimbant'annos chi so mortu".

E sos continentales tott'in coro
frastiman e protestan de istintu,
pro ca in Russia lis hana promintu
de los mandare tottu a dom'issoro.

Su sardittu cantende in poesia
de custos tristos ossos est s'ispassu,
faghet de tottu, 'oghe, contra e dassu,
cuntentu d'essere in terra nadia.

Però mancu issu in tottu nd'est cuntentu
ca non propriu a ue est naschidu,
a bidda sua, ma nde l'an battidu
a una idda in pes de Gennargentu.

"Ma no importat -nat a riguardu,-
tottus semos suzzettos a s'errore,
e si mi 'attin pro casu unu fiore,
isco chi nessi est unu fiore sardu".

(Orgosolo)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!