Tonara su tou paesanu
Narrere meda gia’ cheriada
Si fudi abbarradu sanu
S’abba de “Galuse”decantaiada
Eugeniu Unale e Pipia invitiada
prima de “agonia” da umanu
nendela crua e punindela cotta
da onu “socialista a una bigotta”.

a perunu visciu s’este dadu
no ladru o giustisceri
Intradu gai fudi carabinieri
e da inie malaidu cungedadu
leadu in Comune po iscrivanu
sena diploma o dottoradu
fizu de duttore proprietariu
ma umile poeta planetariu

sa musa de tiu Peppinu
apo sempere ammiradu
legginde a liberu in manu
in mare , monte o cun tazza de inu
da pizzinnu iscolanu
s’intrada de issu in su casinu
e cumpresu apo in pizzinnia
in limba sarda, sa sifilide maladia

Satta Montanaru e Mereu
bene fattu ana sa tribide
sa Saldigna ana postu sutta pibere
difendinde sa limba cun su recreu
s’amigu de dottor Sulis ,amos a biere
iscrinde in versos Nanneddu meu
e poi faghere “su minestrone” a manu
cun “sa teracca mia” “a signor tanu”

Tonaresos orgogliosos
paesanu ostru in versos
de ingiustizia e limba ada trattadu
profundos ,liberos e sustanziosos
in “amore” tottu a pensadu
unu usignolu in sos “turmentos”
a s’umile “ambulante Tonaresu”
e a ilbarradu de cannaculos in“su Tianesu”

discursu a palte meritada “anima niedda”
unu ispiligambas venale
ispilire susu li potana sa conchedda
e sutana su dimoniu brusciare
gira-gira istede sena paghe
po posca finire brusciadu in sa furredda
sos ossos mandigare potada su serrone
torrende su furadu a buccones de turrone

Gian Giuseppe Contini, Flussio-Bosa 08-05-07

 

 

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!