Elegias de Monte Santu

Tiu Pedru

di Benito Saba (2005)

A pudare accudende in binza mia,
pensamentosu, a sa lácana 'e giosso
ascio sa cara in chirca 'e saludare
tiu Pedru, massaju sanu e forte
de settant'annos, sempre affainadu
manzanu e sero in sa campagna sua
che unu giardinu contipizada...
Ma tott'in d'una isporadu m'ammento
chi est mortu già dae s'ater'annu
e su binzale sou abbandonadu
est una matta imbojada 'e sarmentos!

Solu, abbarro in tristura angustïadu...
silentzïosa est s'adde a fine 'e ierru,
gárrigas sun sas nues, minettosas,
bentu frittu est falende da' su monte
in custu primu 'e martu neulosu...

... Pius non s'at a repítere s'abboju,
s'arrejonada, affaca a sa chisura,
de sa vida colada, de sas novas
de 'idda, de Sardigna e de... su mundu!

Sutt'a s'unda 'e sa manta 'irde e groga
d'erva ferru, sisia e cagarantzu
pasat tiu Pedru in s'asséliu eternu,
ma in mente 'e Deus galu trabagliat,
faineri pudat, arat e tzappat,
ismamat, curat e poi redorchet,
pijat, prendet e mutzat, acchipende...
cun s'afficu 'e un'átera 'innenna!...

Distruit su tempus diru sos sinnos
de su passazu 'e s'ómine in terra,
biatzu 'e s'amigu addurat s'ammentu,
che boghe antiga mi torrat in coro...
Un'iscámpiu 'e sole beranile
de repente acceradu mi carignat.

Benito Saba


Questa poesia ha conseguito la Menzione d'onore al XXIV PREMIU DE LITTERATURA SARDA "ROMANGIA" - SORSO-SENNORI 2005

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!