Terra mia
de Anna Maria Sechi

Terra mia, terra santa
chi ti bramo note e die,
So lontana e penso a tie
ca mi mancas totaganta!

Impressu nd'apo in su coro
funtanas de abba frisca,
Muros de figumùrisca
cando sunt colore de oro!

Sas bintzas de muscadellu
de pabassas e de 'inu,
In s'oru de su caminu
sos fiores de su gravellu!

Cando pizinna andaia
ortzu e trigu a bentulare,
sena mai mancu pensare
chi totu in cue lassaia!

Chimbant'annos die pro die
terra mia, terra santa,
Una vida totaganta
m'apo abbandonadu a tie!

Cando ancora una ‘ighina
m'iscriet da inue fia,
Cun carchi fotografia
o un'antiga cartùlina!

De su corpus ogni pilu
nde sento intro tremare,
Devo su piantu frenare,
su distinu est duru filu!

Ogni unu sighit su sou
in su malu e in su bonu,
Nisciunu nd'est padronu,
nudda mai torrat de nou!

Sa vida mia est inoghe
e pro t'àere prus vicina,
Nde curo ogni raighina,
ogni sonu e ogni ‘oghe!

Totu pro, onòrare a tie
terra mia, terra santa,
Mi ses cara totaganta
finas a s'ùltima die!

M'as a èssere nostalgia
finas in sa sepùltura,
Nàrami divina e pura
una sarda "Ave Maria"!

Iscrita in martu 2003- Sa die de sos 50 annos de belgio