Terra mia

T’aspettu,
di` po di`,
abottas lagrimendi,
disigiosu de biri,
is comas tuas,
is murus a bullu,
de is cungiaus,
is’arrizzolus,
e is fromas de is caronaxus.

Disigiosu,
de intendi su callenti,
de is murus,
de sa domixedd’antiga,
che m’hanti anninniau,
e mi subenit,
su fragu de sa lana,
e de su fenu,
de cuddu steridroxu antigu.
Si serru is’ogus,
mi cumparis,
beccia terra,
m’aciuvuin’is fragus tuus,
de modizzi e murta,
ca ma nci funti xelaus,
de su sentidu miu.
Candu?
cand’est chi hap’a torrai,
a intendi is sonallus,
de tallus belendi,
cuddu fragu di arrescottu, meli,
e cifraxu adizzu sforrau?
Forzis,
candu hap’a torrai,
totu adessi cambiau,
ma hap’a bivi cun s’alligria,
ca t’hapessi de nou, accanta.

                                                 Dante Erriu (Silius)