Terra brusgiadda
de Vanna Pina Delogu

Terra siddidda, àrridda, brusgiadda
da lu fóggu e da lu bèntu, chèna riséttu, attraissadda:
A gòsa séivi ivvinturià di li Quattru Mòri li bandéri
e fa’ dui brinchitti pa abbambiuccà li furisthéri
si la Sasdhigna abèmm’azzésu cument’un brasgiéri!?

Eu no cumprèndu e mi fazi marabiglia
ghi ghisthu lóggu affésu e masthuriaddu
di pòzzi sánti e furèsthi, una bóstha, inghiriaddu,
risisthènzia àggia ancóra, a dáranzi a la ruìna,
di ga siminèggia virènu, brustha e chisgìna!

Di li nuraghi fumosi a barandiglia, murett’a seccu;
tumbi faddaddi, óssi allumaddi chena pieddai;
tisthimògni muddi d’imprési di dugna gariddai,
guasdhiani antigghi d’un tempu d’òru e binidèttu,
attraissadda è ghistha terra da bèntu maru e marigniddai!

Asthàri di prédda brusciadda dall’òmmu e da lu sòri,
candaréri frazzaddi, in mezz’a la campágna siddidda
truncadd’a middai da li sécuri e da un fóggu disthruggidòri,
a pòggu séivini a sanà ghista dururósa firìdda,
inghiriaddi, un tempu, di vidda, gigánti di varòri!

Bòrani l’ánimi di l’antinaddi, girendi in asthu ghe asthòri,
ghirrendi chèna pasu contr’a dimòni azzési,
cabaddhaddi di fóggu furriósu, chena vininni vinzidòri!
Lógghi di faddhi, d’èba e di frischùra
disthrutti da un vèntu di mósthi e mara bintùra

Tánchi brusciaddi, risthuggi aburaddi,
animari da l’inferru fuggèndi a trumaddi.
Nè àiburi nè umbra, siddiddi, disimpiraddi
sacrificaddi da ga ipàgli sángu e duròri:
chisghina e fumu nieddhu, òbara di maifattòri!

Ma è sempri viba la bèna frèscha di li pòzzi sánti,
s’ippicciàbani drènt’all’èba miragurósa l’ócci di li gigánti
èba di judìziu, signari d’ipirànzia e di vidda
pa labà l’ánima di ga un mòndu maraddu disìza
e dà sullébu a la Sasdhigna e all’òmmu ghi l’ha firidda.


____________


Terra bruciata

Terra assetata, arida, bruciata
dal fuoco e dal vento, senza sosta, attraversata:
A cosa serve sventolare dei Quattro Mori le bandiere
e fare due saltelli per sbalordire i forestieri
se la Sardegna abbiamo acceso come un braciere!?

Io non comprendo e mi fa meraviglia
che questo luogo offeso e martoriato
di pozzi sacri e foreste, una volta circondato,
resistenza abbia ancora, innanzi alla rovina,
di chi va seminando veleno, brace e cenere!

Dei fumosi nuraghi a balaustra, muretti a secco;
case di fate, ossa accese senza pietà;
testimoni muti di imprese d’ogni genere,
guardiani antichi d’un tempo d’oro e benedetto,
attraversata è questa terra da vento e malignità!

Altari di pietra bruciata dall’uomo e dal sole,
candelieri consumati, in mezzo alla campagna assetata,
spezzati a metà dai secoli e da un fuoco distruttore:
a poco servono per sanare questa dolorosa ferita,
attorniati, un tempo, di vita, giganti di valore!

Vòlano le anime degli antenati, girando alti come astore,
combattendo senza sosta contro demoni accesi,
cavalloni di fuoco furioso, nessun vincitore;
luoghi fatati, d’acqua e frescura
distrutti da un vento di morte e sventura.

Recinti bruciati, cespugli ingialliti,
animali dall’inferno a frotte fuggendo.
Né alberi né ombra, assetati, disperati,
da chi espande sangue e dolore, sacrificati;
cenere e fumo nero: opera di malfattori!

Ma è sempre viva la fresca vena dei pozzi sacri,
si specchiavano nell’acqua miracolosa gli occhi dei giganti;
acqua di giudizio, segnale di speranza e di vita,
per lavare l’anima di chi un mondo malato desidera
e dare sollievo alla Sardegna e all’uomo che l’ha ferita.