Terra
de Antonello Carboni

A GAVINO CARBONI - MIO PADRE

Terra incantada
Dae sa zente osannada
Dae su sole basada
Terra dae su mare ninnada
Dae su entu carignada
E dae sos nuraghes mirada
Terra dae sos brigantes oltragiada
Dae sos regnantes isfruttada
Dae sos delinquentes infamada
Terra dae sos istranzos barattada
Dae sos aggarradores bistrasciada
E dae su fogu bisestrada
Terra de massaios e pastores
Terra de arriscados piscadores
Terra de affannados minadores
Terra de poetas e cantadores
Terra matriarcale
Cun mamas dae su luttu sinnadas
Chi bisonzu no an de faeddare
Pro nd’ischidare su maestrale
Terra de ardia e de insoccados
Terra de festas e tradissiones
De paganesimu e sacras devosiones
Terra de balentias
De faidas e solos latitantes
Terra de povera zente
Chi tempu bonu isperat benicante