Terra
di Salvatore Murgia

Oh terra! Amada terra chi sustenes
su mundu ca de issu ses sa mama
e in s'intragna tua d'ogni brama
de sos umanos costoida tenes:
ma sos filos pius no los mantenes
ca sa zente at ordidu àtera trama.

Su divinu Signore onnipotente
cun sa pròdiga santa manu sua
at postu dogni bene subra tua
prò poder viver totus dignamente:
ma s'omine, malignu e prepotente,
t'at prenu'e pestes, de velenu e lua.

Ma tue, ogn'annu da chi 'enit abrile
t'estis d'erbas de'ardos e fiores:
e torras a intender sos pastores
cantande a su lentore 'e manzanile,
cando acudin sas bamas a cuile
a mèlidos giamande sos murtores.

Creschet s'incantu da chi a fine maju
su mese prus bellu 'e su eranu
tébias frinas da primu manzanu
si pesan pro ninnare addaju addaju
su trigu c'at betadu su massaju
e sas ispigas maduran su ranu.

In s'ingerru sas nues andantanas
bestin sos montes de ìnnidu nie,
e tue lu costois totu inie
pro cando enin d'istiu sas cardanas:
che l'imbias coladu a sas funtanas
pro chi s'abba tenzemus note e die.

Cantu a dogni terrenu abitadore
bisonzat pro trampare su lunari,
chi lu furet a tie est netzessariu;
armentos, minerale, abba, laore,
issu l'impreat solu su suore,
est totu tou su bene primariu.

De custa terra chi, in gosu e pelea,
dadu at sustentu a sas intragnas mias,
da chi serro sos ojos, mi nde dias
nessi su tantu 'e mi fagher sa chea.

Menzione d’onore al Premio di poesia in lingua sarda “Pranta Ferru” Paulilatino 2011