Tempus passadu
di Giuseppe Concas

In su trintaduos so naschidu
prima parte de su seculu passadu
in tempus pagu bellu e non mi ha dadu
de certu su chi aia preferidu
fi gai in su regime acussentidu
in bidda nostra e in tottu s’Istadu
e de gai s’infanzia amus sighidu
in s’iscola fascista maturadu.

“Fizzu ‘e sa lupa” so istadu
finas in divisa m’han b’estidu
non fia solu ma inghiriadu
cun pitzinnos in su matessi nidu
finas de criticare han proibidu
su chi su mastru aiada insinnadu
ma gando s’annoi che han finidu
in bonu e’ su tempus cambiadu.

Ischimus chi sa gherra faghet male
es pro su mundu intreu aspra e dura
ma in cussu tempus feu ‘e dittatura
non fit pro tottu sa lezze uguale
sa lotta e su baranta in generale
nda salvadu e postu in sepultura
ma da poi un’attera cultura
de bonu in su campu mondiale.

Non b’at ricchesa che-i sa libertade
sa conca a sa resona dà s’isfogu
e riposande sas armas de fogu
aumentada sa serenidade
e sighi su progressu in d’onzi logu
pro iscopertas in sa facoltade
su tribagliu trancuillu est unu giogu
pro totta s’intrea umanidade.

So pro lompere settanta sett’annos
in bene sun passande sas tempestas
bio sas cortes lassadas’abertas
pro chie ancora est in affannos
unidos si sun sos capos mannos
a dare meda a sas zona desertas
e faghinde menzus iscopertas
pro sa terrena vida senza ingannos.

Fino cust’iscrittu umile meu
saludo a tottu e bo lasso cun Deu.

Bolotana, 18-7-2009