Tempu
de
Andrea Columbano

Una dì sempr'infàttu a l'àlta pòni
e lu barriu si fàci più pisùtu,
lu tempu di la 'ìta è lu timòni
chi no lassa mànc'ùn sùlchju minùtu.
No lu 'idi passèndi ma dispòni
illu passà, di fàtti 'ècchju canùtu,
vistutu d'èa o nìi, soli o 'èntu
è sempri'n bòlu no fèlm'un momèntu.

Don Baignu m'ammèntu lu cramèsi
di turrà, a lu ch'èra gjà passàtu,
ma lu tempu, la rìsa sinni fèsi
chi di nisciùnu n'à mài cuidàtu.
Li minuti, li mèsi e l'ànni spèsi
no torrani palch'è tempu gastàtu,
agabbatu l'umanu v'è l'etèrnu
di chidd'antìcu e di chìstu modèrnu.

Chist'è lu pèrnu chi mòi lu mùndu
chist'è lu tèmpu chi sèm'aspittèndi,
pal cà crèdi sarà tempu ghjucùndu
tempu d'amòri di pàci e di sèndi.
Cinni scampìmi d'ùn bùggju prufùndu
candu gualdiàna mòlti sè' calèndi,
cand'è vita magnèndi a l'ultimòra
candu da chìstu mùndu sèmu fòra.

Lu sighìtti m'accòra e tàndu aspèttu
palchì tempu tu se'! O malu o bònu.
Com'arrèi tinn'àndi più discrèttu,
la storia ti rigìstra in dugna tònu.
Puru si s'è misteriòsu'e sigrèttu,
siddu ti làssi signàli di sprònu,
dugna sonu di cosi idda ci'ammènta
chi dugna tèmpu passàtu frequènta.

Candu stenta lu pàssu a tald'etai
passa più tempu fèndi mancu ghjèttu
piddi riminu mànnu e nudda fài
inutil'è piddàtti chiss'apprèttu.

Di 'incì no n'ài la facultài,
sempri lu tèmpu ti pìdda di pèttu,
l'aspettu l'ài sòlu illu signori
candu l'umanu tèmpu sinni mòri.

Accittemu di còri la pulzioni
chi da la nòstra sòlti aèm'aùtu,
una dì sempr'infàttu a l'alta pòni
e lu barriu si fàci più pisùtu.


"Menzione d'onore" al 27° concorso di poesia Sarda Ossi (SS) - 2014