Tòrra Babbu
de Vanna Flore

Ite mi làssas tempus andhau?
Unu debile sole de vreagliu
istichiu intro sas nues.
Unu velelèu de arangiolu
e una cara issimingìa pro retràttu.
E tue babbu, venis in su sonnu a mi chircare
dae sos istedhos de sos Istentales.
Tòrra babbu,
tòrra
làssa istare sa domo chi m’hada istittau
e m’has ninniau dae piccinna,
est troppu ispoggia,
non b’est prus su brociòlu
né jannas né ventanas.
Tòrra babbu,
tòrra
lassa istare sa bòveda
umbe unu mangianu de Jannagliu
t’hana istèrriu nudu e solu.
Tòrra babbu,
tòrra a domo nostra
sa mendula est froria.
Est veranu
tòrra a intonare
“Sas rundines sunu in bolu,
cantana die, die,
pro dare s’adiòsu a su vrittu e a su nie”.
Tòrra babbu,
tòrra a s’impudhìle abellu, abellu
a prantare in sa tula ‘e s’ortu unu gravègliu.
Tòrra babbu,
tòrra in su sonnu a m’abbracciare
dae sos istedhos de sos Istentales.