T’aggiu vuludu be
de Domenico Mela

P’avetti amada se lu me tulmentu
e l’occhi mei so fatti pa pignì
chiltu me carru celcu d’ispignì
cun tutti le me folzi chi aggiu drentu
p’avetti amada se lu me tulmentu.

Un pedi pongu primmu e l’altru fattu
attraissendi sculzu i la marina
m’arregiu a mirammi la cudina
pari chi vegghia inghì lu to ritrattu
lu mari gioga cu lu so imbattu
e affuga lu me scogliu in un mumentu.
P’avetti … …

In me tulmentu se p’avetti amada
ch’eri la me sirena in chiltu mari
canti prummissi ch’emmu fatt’impari
sott’a lu soli e tu, bedd’abbrunzada,
avà la to presenza m’è mancada
candu tuttu mi torra a pinsamentu.
P’avetti … …

A pinsamentu avà mi torra tuttu
e l’umbra mi pissighi in chiltu logu
lu soli s’è studendi che un fogu
lu scogliu seculari pari in luttu,
in poltu un lampioni s’è alluttu
a boldu a una lampara a palt’in drentu.
P’avetti … …

A palt’in drentu a boldu una lampara
una lugiaredda i l’eva è lampizzendi
noi un tempu stagìami abbaidendi
puru a luntanu che una stedda rara,
studada s’è i lu cori che fiara
che una candela a un buffiu di ventu.
P’avetti … …

Che un buffiu di ventu a la candela
studada s’è la fiara a chiss’amori
addiu, addiu prenda di lu cori
lagaddu m’hai che balca senza vela,
inoga dugn’ammentu mi cungela
chi n’aggiu i lu me cori a pildimentu.
P’avetti … …

A pildimentu i lu cori già n’aggiu
li di sireni svultadi in affanni
no rescjiu un bè di notti a ripusanni
puru d’inverru e candu veni maggjiu
lu briu peldu e a volti lu curaggjiu
che canni in riu, …no aggiu più ausentu.
P’avetti amada se lu me tulmentu.

Mentzione de Onore – Setzione A – Poesia in rima Prémiu de poesia in limba sarda “A pes de Santu Padre” – VI Editzione Bortigale 16 de Sant’Andria 2019