Superstiziones e dicios de ogni tempus
de Francesco Castia

Narrer sempre happ’intesu in tempus meu
Cando sa prima die ‘enit de s’annu:
S’in custa die non tenes affannu
Senz’affannu che passas s’annu intreu!…

S’in bennarzu in sos campos a dogn’ala
Quasi che in beranu naschet s’erva:
Si nde tenes, su trigu ti conserva
Ca s’ottenet cuss’annu incunza mala!…

Si su laore in martu a terra sicca
Si coltivat, est annu fruttuosu,
S’agricoltore allegru est’e pomposu
Ca s’isperat cuss’annu incunza ricca!…

Ma s’in maggiu pioet fittianu
Senza nessunu frenu né misura,
Tand’est triste ca da s’agricoltura
S’isettat pazza meda e pagu ranu!…

E s’in su die de Santa Maria
De Candelas, b’hat neula in sas puntas
S’annu tenimos a umprire a giuntas
Sa lande in sas cortinas che i s’olia!…

Si su die de Santa Bibiana
Abbas e nie mandat pro regalu
Tando devimos tenner tempus malu
Baranta dies e una … settimana!…

Ma s’invece de un’astru maleficu
Su die regnat un’astru bonariu
Tando devimos tenner a contrariu
Ateretantu de tempus beneficu !…

Tra sos dicios chi curren’in sa vida
B’est custu puru de forma ladina:
Sa pira ruet sempre a sa cortina
Siat cumprida o no siat cumprida!…

(Custu diciu podiat esser veru
Si non b’istat su ladru ingordu e bruttu
Chi prima de nde ruer tale fruttu
Da s’arbure che l’oddit tottu interu!…

E non solu su fruttu si che furada,
Ma cun trassas malignas de mazzone,
Cun arte infame, bistrale o serrone
De che distruer s’arbure procurada!…)

Cando sa luna s’idet in s’aera
A farrancas in altu e barcagiola,
Tando poveru no, non ti consola
Ca s’avvicinat s’orrenda bufera!…

Cando s’idet pro casu una cometa,
Tando sos coros tremen de paura,
Ca sa cometa annunziat’isventura,
Una gherra de ruina cumpleta!…

S’in s’abitadu cantat un’istria,
O chi orulat su cane in notte mala,
Tando dimonios b’hada in calc’ala
Provocande disastru o maladia!…

Cando s’intendet a notte inoltrada
Unu puddu cantande, tando est zertu
Ch’in cussa notte calchi ladru espertu
Torrat’a domo cun petta furada!…

E cun sa faccia paurosa e gialla
Ch’hat meda zente chi narat ancora,
Chi cando cantat su puddu in cuss’ora,
In s’abitadu bi occhin zente a balla!…

Custas cosas pensadas sunu a bolu
E raramente su giustu han toccadu!…
Deus segretos a nessunu hat dadu
Su ch’est’a benner l’ischit Issu solu …

6-11-1949