SUNU INIE

Cando a s' ispuntar'e, s'aurora,
bides in binza perlas de lentore,
cuss'est de Babbu e Mamma su suore,
c'hana versadu, no asciutu ancora.

E s'intendes su entu, lenu, lenu,
carignare sas chimas de s'olia,
nde sias persuasa, o Sorre mia,
de Babbu e Mamma cussu este s'alenu.

Si ses credente, legge su Vangelu,
cussos Sacros cunzzettos bene afferra,
ch'isvelana segretos de s'ignotu.

Narat chi fimisi, e torramus terra,
solu s'anima intrat in su Chelu
est in tott'ue e bidet a tottu.

Mimmia Soro (Olanda)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!