Sunt centu oramai
di Raffaele Piras

(A Babu)

De pitzus de sa mata de is cent’ànnus
de candu is follas càstias arruèndi
prenu de spantu bàndas suspirèndi
a s’arregòrdu ‘e is gosus, ‘e is afànnus,

o babu chi po tui pràngit su còru
in su mirai cun cali disisperu
imaginèndi ses su benideru
cun su chi t’e’ abarrau e chi assabòru

e sìddas tanti a forti cun sa mànu
chi t’e’ circhèndi a fortza de t’obèrri
su Tempus chi no smìtit de ti fèrri
cun cussu fai chi tènit risulànu.

Càlant is fòllius de su calendàriu
lassenditì sa mata in nudidàdi
ma scuberendi cali dignidàdi
ti ses portau acanta ‘e su sipàriu.

Su passu imoi d’intèndis incrutzàu
ca sa crapìta pèsat che una pèrda,
colembràda e’ sa schìna de sa cèrda
de is tropus cosas chi has amuntonàu.

Si puru meda andèndi est in ruina,
is ogus tènis bius e sa memòria
e dogna parti pàssas de sa stòria
fendi de donnia scena cartolina.

Sempri de prus t’ invìtat su coscinu
chi giai de chitzi bàndas a circai
ca custu pesu a còddu de portai
ti fàit intèndi monti ‘onnia gradinu.

A pàris de sa mata ‘e girasòli
candu su frutu pòrtada cumpriu
e intèndit ca su còmpitu e’ finiu
prus no gìrèndi po circai su sòli,

t’intèndis inghisciau de cust’atòngiu
ch’intre unu corpu ‘e tronu e una strasùra
‘nd’e’ su bistìri ‘oghèndi a sa natùra
e a tui incrutzèndi ancora su liòngiu.

2° Premio Sezione A Poesia in Rima - XXI Concorso di Poesia Sarda CREI - ACLI Sardegna