Suffru pa te
di Domenico Mela

Candu vegg’un baltimentu
lu disijiu meu chi v’aggjiu
fa cun tegu lu viaggjiu
isfidendi mari e ventu.

Lu me cori s’è incantaddu
appena chi t’aggjiu viltu
si l’amori è propriu chiltu
a suffrì m’hai cundannaddu.

La to jianna l’hai sarradda
zoccu sempri e no rispondi
li me peni so profondi
paltè piegnu, la me fadda.

Caru è l’oru chi si peldi
candu sfuggi da li mani
chissu ventu a bulìani
secca puru l’elba veldi.

L’ha siccadda i lu gialdinu
ch’aggjiu abbaddu lagrimendi
sempr’a te soggu pinsendi
di cand’erami viginu.

S’è attristaddu lu mè mondu
lu videtti di sfuggidda
mi sé palti di la vidda
dun amori moribondu.

Di suffrinni cussì tantu
lu me cori no cridìa
chi p’amori si suffrìa
m’era maraviglia e spantu.

M’è tuccadda chilta solti
di tirà lu carru meu
lu dolori chi v’aggji’eu
è più folti di la molti.

No v’è mani di scultori
e nemmancu predda rara
ne granitu di Limbara
pa sculpì lu to splendori.

Conti mìnni focciu tanti
ma li zeri so li mei
soggu straccu di li brèi
pal te, amor’impultanti.

TERZO PREMIO ALLA X EDIZIONE DEL PREMIO GURULIS VETUS DI PADRIA - LA POESIA PER IL CANTO NEL RICORDO DI GAVINO DE LUNAS