SU VINU

Una mamma chi bramada unu vizu
Lu protezze de meses noe in sinu
Su vinzatteri pro lu vagher binu
Ista pur’isse messe a a disizu
E in cussos bi ponet contipizu
Travasandelu in cuppa dae tinu

E in sa cuppa, che mamma in attesa
Li da calore gustu e massaju
Isse borbotta forte, ca est biu
Pro essere bragheri postu in mesa
E da poi chi cumprida est s’impresa
Zessa lamentu e dulche murmuriu

Appenas fattu lu giamma novellu
E pro rispettu a sos usos antigas
Regollidi in cantina sos amigos
Ca ses frizzante e de colore bellu
Nde battizan su primu carradellu
Dendeli vantu e mezzores prosigos

Dae cussu momentu lea bolu
Cun isse est festa, cantu, cumpanzia
In dose moderada est allegria
Abbinadu est menzus d’esser solu
Sia porcheddu o cazzadu e caprolu
Attonende tenore a poesia

A segundu sa terra d’ue sese
Manu esperta a su fruttu adattau
In altura, granazza e cannonau
In bassura pascale e sangiovese
E si ancora in Bacco as fide e crese
Muscadi e’ nuscadellu delicau

Ah! Cantu bragas de creia in s’altare
In calighe sacradu alzadu susu
Ti presenta che samben de Zesusu
A sos credentes de comunigare
Su prèide, pro podere ammentare
S’ultima chena Santa posta in usu

E duncas a modestu parrei meu
Nettare beneittu est dae Deu.

Salvatore Ladu

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!