SU TRIGU

In cabidanni semenas su trigu,
s'ateru mese andas a messare,
ma si as isbagliadu caru amigu
non podes abbundanzia aspetare.

Ischende chi no as ateru abbigu
deves sa tale impresa abbandonare
ca si 'enit zoloco a cimentare
de granu non bind'essit mancu azigu.

Timo ch'as isbagliadu veramente
chei s'atera 'olta si t'ammentas
chi perdias ispassu e fadiga,

mancu male ses bravu paziente
e in nessunu modu t'ispaventas
mancari siat bianca s'ispiga.

Raimondo Manca   

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!