Su socialista a una bigotta
di Peppinu Mereu

De cando ses cun sa cunfessione,
non faeddes de Santos, bene meu:
comente cheres chi mi ponza in Deu
da chi ses tue sa tentazione?

Ma si abberu m'has affezione,
beni e dami unu basu cun recreu;
lassa sos santigheddos d'ozu seu,
basa a mie, non bases su mattone.

Lassa sos Santos, faedda de affettu:
chi finas cun su chelu so a prima
pro mesu ch'happo a tie intro su pettu.

Ma si falsu non est chi m'has istima,
pagu seguru tenzo custu lettu,
istuda sa candela, abarra firma.

==========

Bianca, non lu nego, ses bianca,
in biancura superas su lizu,
però cando t'hant postu su battizu
t'hana fattu sa rughe a manu manca.

Tue giughes chelveddos de corranca,
t'hana postu su sale aizzu aizu
chi finas in su pubblicu passizu
curres a musca che trau in sa tanca.

Giughes sa musca, però non t'abbizas
chi ti faghet andare furiosa,
pro cussu faghes cussu passu istranu.

Narami it'est su chi tottu disizas,
beni a mie, non istes birgonzosa
ca su chi chircas tue l'happo in manu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!