Su sindigu de Iscanu e sos 'battos burdellosos
di Renzo Rosa

In sa cadena de su montiferru
b'iad unu paiseddu mentovadu
po cussu raru fruttu delicadu
chi pappain, de istiu e de ilgerru.

Sos abitantes de cussu paisu
coltivain sos ortos, operosos
po arregoller sos fruttos famosos
chi nomene han dadu a "Iscanu pisu"

Tottu sos ortulanos, de Iscanu
tenian pisu, dae s'annu a s'annu
e a guardianu, unu attu mannu
po tennere sos sorighes lontanu.

Ma s'ischit, su attu est burdellosu
cando atteru attu b'hat vicinu
miaulat, e su primmu cittadinu
a su notte, non acciappait riposu

e istufu de tantu miaulare
sa die a pustis una legge at fattu
ogni Iscanesu in possessu'e attu
s'ordine teniatde lu crastare!

sos abitantes, riunin in sa piazza
arrennegados po sa decisione,
chi los custringhet a s'operazione
de tottu sos battos de ogni razza.

E naran a su sindigu, chi mai!
No han'a zeder a cussu ricattu:
"Bois vivides in d'unu palattu,
ma nois, sena attu in domo, guài!

Su sindigu, a terra sa berritta,
iscudet, nervosu a mal'umore,
e narat: "sa legge est in vigore,
b'enzed'applicada ca est iscritta"!

Siet sentenzia! Sighit, accollinde,
sa berritta, pront'a sich'andare
ma cando andad'a sil'assettiare,
Ch'essin, duos sorighes, currinde!

2003

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!