Su primu nie
di Vittorio Falchi

Su nie falat pianu
che fozas de chercu e nughe
abbrazzat naes e roccas
coberit erva e codina.
Alziat su cugumeddu
sa conca pintirinada
si frigat sa manu in ojos
incollados de zimaga.
Pizzinnos benide a sas tremas
de sa tanca ‘e sas olias,
giogade a iscadriare
cun leperes e assiles.
In sa mandra de sas baccas
dae chisura in chisura
brinchittat su pisinattu
bicchende sa curcuvedda.
Su nie falat pianu
a dansas de ballu tundu,
sos pizzinnos de Lodè
lu ligan totu a troneu.
Sos bezzos olianesos
bidindelu ‘enner cuattu
in sa tuppa ‘e su corrale
a passu de ‘attu areste
lu cumbidan a zirone
e saltizza cotta arrustu.
Intra nie, istranzu nie
sezzidi in sa ziminea
e iscaldidi sas manos
longas che nottes d’’ennarzu.
Sos pizzinnos de Tonara
cando l’han bidu in sa gianna
l’han cumbidadu a turrone
a nizzola e a castanza.
Sas bajanaddas de Fonne
lu lean a manu tenta
che l’’ogan a monte Ispada
in cara a Cala Gonone.
Tra Bonorva e Macumere
si fit dormidu in Campeda,
in Padru Mannu, in Ortachis
in Palai in Badde Salighes.
Sos pizzinnos nde l’ischidan
lu truvan a fuettadas
e lu curren a pariglia
cun anzones ischigliados.

1 de bennarzu 1982