Su primu de abrile
de Pietrino Marchi

Già chi est Oe su primu Abrile
chi memoranda pro s'annu est sa die
su pische, chi attidu ades a mie
pariad'unu truncu in su giannile.

Appenas chi deo desi asie
ponzei su talentu ei s'istile
allestire prro ene su foghile
comente cando ba frittu ba nie.

Pariad'unu porcu mannalittu
chi all'ocghire mi faghiat pena
sibben essera meda s'apitittu.

Madonna Santa a bier cuss'iscena
cando muzzere mia chel'a frittu
pariad'aer in domo una balena.