Su primu cantu 'e beranu
de Salvatore Deligia

E torrant a cantare sos puzzones
a pustis de un'ierru malu e frittu
armados de pippiolos e sulittu
allirgande padentes e pessones.

Una die pasida e lugherosa
chi allirgat s'animu e su core
mundandoche tottu su malumore
cun ziulos in s'aera armoniosa.

Su primu cantigu 'e beranu
su pius bellu su pius sentidu
pro iscazzare su buiu invernale

chi pro meses nos hat atrudidu
bastante est'istadu unu manzanu
pro resussitare su nostru morale.

Ilartzi su 9 'e Freazzu 2014