Su pastore e su libru
de Vincenzo Pira

M'ane dau unu libru
cumpanzu de seros frittos
settiu in soru 'e su ocu
mi iuchet in bolu
a connoschere mundos novos
inue pache e bellesa
son alimentu 'e s'anima.