Su papagallu
de Franco Piga

Cantu bo sò contende est veridade
nadu mi l’an in catza pro lu crere,
issu Antoni, Filippa sa muzere
sun testimonzos de sa realtade:

In sos sardos istatzos de Caddura
b’at zente atzuda chi terras contivizat,
ma cun modernidade s’organizat
nudda mancat in trastes e cultura.

Tziminea cun furru sempre prontu
già l’atzenden si coghen peta arrustu,
ma est, pius o mancu, pro su gustu
ca eletricu e gas ponen in contu.

In s’ortu, da-e manzanu impignadu
bidet Antoni camion bintrende,
e su gas chi sun già isbarriende
bi lu pretenden luego pagadu.

“Sos milli litros ch’azis dimandadu
bos ap’’atìtu.” Narat s’autista.
“Ca nachi lu cherizis a provista
casu mai bos esserat mancadu.”

Narat Antoni a s’amada muzere:
“Assumancu m’esseres avvisadu!”
“Mai de gassu nd’ap’eo ordinadu!”
Li rispondet Filippa pro dovere.

“Ma, si non tue, tando nara chie.”
Sighit s’omine, ischinde chi fin solos,
“Non tenimos ne fizos ne fizolos
e pro l’atìre chircan sempre a mie.”

“Su cane e pegas puddas tenes puru
cun s’ateru animale in s’aposentu.”
Narat Filippa pro isfutimentu,
“Pregunta a issos, gai ses seguru.”

Sa manzanada passat affutadu
ca sa buglia non podet baliare,
ma cand’’intrat in domo pro ’ustare
ischit Antoni su ch’est capitadu.

Ca su chi l’at Filippa fentomadu
agatat in domo a telefono in manu:
su papagallu, setzidu in divanu,
sa pizza cun nintzola at prenotadu.

Leadas duas puntzas e marteddu
cun fele, a tuju l’etat sa farranca,
cun Cristos lu tzoat a s’ala manca
issu frimmu, ne tunciu ne cadreddu.

A Filippa, chi fit presente, narat:
“Pro tres dies non chelzo chi lu toches,
mancu pro lu lassare non t’invoches
si nono, pensa, custu cand’imparat?”

Su papagallu a sa sola restadu
bidet su crutzifissu a s’ala dresta,
curiosu preguntat a sa lestra:
“Cantu tempus ses goi alluchetadu? “

Rispondet Gesu cun boghe serena
dende a sa criadura su cuntentu:
“Non sun tres dies e nemmancu chentu
ma pius manna est pro me custa pena,

da-e cando m’an goi cumbinadu
annos che nd’at passadu duamiza,
nd’ap’a contare ateros chentumiza
bidu chi m’an a morte cundennadu.”

Su papagallu iscultat ispantadu
e cherinde unu pagu cumpatire
dimandat: “Giustu-giustu pro l’ischire,
ma cantu gassu lis as ordinadu!?”