Su palu ‘e su Cossolu
de Pietrino Monni

Istuppan d’ improvvisu in su caminu
Baios caddos, currenne paren chentu
Morbidas gurjas si artzan a su bentu
Cucuzzanne sa cara ‘e su fantinu.

Acchirran che àbile in sa ena
Artzanne una nue de prughereddu
Sa zente bocchiat “…Est Prededdu”!
E unu brividu treme(t) sa carena.

Indunu caddu isteddadu a lepperinu
Unu diaulu ispronat a sa nuda
Sa zente de corfu abbarrat muda
Timenne sa sorte ‘e su fantinu.

Tottu cantos trattenen su respiru
Canno brincat una matta ‘e lidrone
Iffattu suo sichit s’istallone
Chi devìat achenne messu ziru.

Como son tottas duos appajados
E ispuntan paris dae su rivu
Donzunu puntat a s’arrivu
Sos caddos bolan ispronados.

A sa ralla arribata Prededdu
Chi si picat triunfante sa pandera
No est cuntenta sa zente oristera
Chi tifabat pro su murru nigheddu.

Lis augurat su comitadu “A medas annos”
Ca sa pandera est abarrada in domo
E a sa Madonna ache(t) votu de coro
Chi diat sa pache a minores e a mannos.