SU PALIU 'E SOS CHINAOS
DE PAULILATINU

A Siena lu curren po s'Assunta
e in Paule, in onore e Sant'Antine
senz'e sedda, est uguale sa munta
in mesu de su sole e de su pruine.

S'esaltazione chi bivet su Paulesu
cando a curzu arribat s'eventu
est a su paris de su populu Senesu
in s'euforia e in su divertimentu.

Tottu s'annu, isettande su momentu
ogni chinau si organizzat a puntinu
pro sa rennessida de cust'eventu
preparande istendardos e ispuntinu.

Su paliu est unu drapu donosu
pintadu dae unu grande pintore
ogni chinau de lu inchere bramosu
seberandosi su menzus curridore

Su paisu, benit tottu pervasu
dae unu clima 'e fraterna amistade
ofrinde a tottus binu nieddu a rasu
comente fiat usu in s'antighidade.

A troppas assortin-a su pangulieri
Cun corronettas e tamburos sonande
a su caddu isceltu e a su cavalleri
pitticos e mannos in fattu zirriande.

In Marzas si disputat sa tenzone
Incitados dae tottu sos chinaiolos
Unu solu binchet su gonfalone
Sos atros si sonan sos pipiolos.

Deligia Salvatore (Su Paulesu) Ghilarza 04/09/2004

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!