Su numeru sette
de Bernardu Zizi


Dolianova 1977

Finas sos iscrittores sun collegas
in su numeru meu an su podere,
e cando a sos piseddos ispiegas
tzertos raccontos, faghen piaghere;
de Barbablù cun sa sette muzeres
sos istivales de sas sette legas:
e ancora raccontos pius istranos
Biancaneve cun sos sette nanos.

Finimos custu tema in forma digna
lassende totu sas rivalidades,
finas s'isula nostra at in cunsigna
de custu sette sas propriedades;
tenimos in cust'isula 'e Sardigna
una muntagna de sos sette frades:
e sun ancora in terrinu sardu
sas sette funtes de santu Nenardu.