Su Nugoresu
de Antonio Giuseppe Solinas

Bellu d'aspettu, forte e corazzudu,
amante de sa patria e de s'onore,
amat s'amicu de sinzeru amore,
ponet sa bida pro li dare azudu.

Est beffulanu mandrone e limbudu,
brigantinu e irroccat che pidore,
mantenet tottu bida su rancore,
bibet che turcu e cottu est tusturrudu.

Pippat continu e fachet s'ispaccone,
de lesorja si tirat a s'ispissu,
furat semper cand'hat occasione.

In s'idea chi piccat restat fissu;
insomma est propriu roba 'e recrusione;
ma sa fama... oh! sa fama est pejus d'issu.