Su meu zudiziu
di Gaspare Mele

A Papa Giovanni Paulu II

Cheria de aere su donu
de sprimere su meu zudiziu,
pro PAPA GIOVANNI auspiziu
de amore, pache e perdonu!

Deus in su celeste tronu
pro meritu li à dadu ospiziu.
Sa clemenzia Sua, su sacrifiziu
à fattu su mundu piùs bonu.

A bezzos e zovanos bisonzosos
Vi cunfortu in sos momentos tristos
su Suo amabile carinnu.

In cada parte de su mundu bramosos
a lu recoire in lumene de Cristos
a coro abertu vi su Suo impinnu.
==========
In s'andala Sua luminosa
prosica sa dottrina cristiana
a consolare 'afflizione umana
de pache e amore bisonzosa.

Orotelli, 22-3-2011