Su Massaiu prima de sos trattores
de Pietrino Marchi

A mesu tenta su 'etzu aradore
lassat sa tula ei su jùu istraccu
a passu passu tucat a su saccu
pro l'atire a sos boes su laore.

Est bezu triste e fiacu fiacu
pensamnetosu e infustu 'e suore
su jùu si lusinga cun amore
e a s'ora'de ustare istat affacu.

Da poi in manu si lea sa tasca
'ogat pro mandigare carchi cosa
chi sa giovana fiza aiat fattu.

Si sedet tando cuntentu che Pasca
in cumpanzia de sa fiza isposa
e dividin su chi ana in su piattu.