Su malandrinu
de Salvatore Ladu

 

Nepodes meos a binchid'a pare
M'alloddiant, mi brobin su sudore
E si mi vien tristu a malu more
Pesa mi narant e beni a giogare

Tando bragheri, mi ponzo a contare
Cando a pizinnu, teracu pastore
Currio a caddu, primu gherradore,
Murghio cun su mere cant'a pare

E poi in mare a mannu, un'era noa,
Cun d'unu amigu eroe Gavoesu
Cantas Sirenas presu apo a sa coa
Marco su minoreddu l'at cumpresu

Nonnu narat nos ponede a sa proa
Cun avuleddas puru, in mesu in mesu
Pro bos contare de annadas malas
Menzus disizos de volos chen'alas