Su Lietu Eventu

de Salvatore Deligia

Zuseppe cun Maria in pensamentu
dae Nazareth si ponent in caminu
cara a Betlemme po su zensimentu
cando naschire deviat Su Bambinu.

De no agatare logu fiat destinu
in peruna istamberga in su momentu
tottu pienos fiant po cuss'eventu
pro su re e sos rees mancu lettinu.

Cun coro tristu e de mala gana
in-d-un'istadda zappant colloccu
solu unu boe ant pro cumpagnia.

In cussa notte fritta 'e chilighia
in sa janna nemancu unu froccu
solu pastores cunfortu li dana.

Nadale 2015