Su grodde ladru
di Gian Giuseppe Contini

Cun babbu pigande hat binza
b’idu amos su grodde canidu.
b’idu l’amos rassu ma ispilidu,
carrigu de sa malosa tinza.

Su grodde nudda intimoridu
si girada a babbu po isfidare,
ma issu lassendelu andare
narada ‘bae chi gia t’apo idu’.

Ezzu babbu pius de grodde
sa vida da anzianu la sighida,
pighende a binza cun su fodde.

Issu invece ladru totta vida
a mese sette-otto anzones furiada,
e connottu ada de molte sa finida.

murinde ispilidu assarragiolada
lanzu, isfinidu e avveladu
babbu li donada manna sulferada.

BOSA – FLUSSIO 05 NOVEMBRE 2007

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!