Su Famene
di Gigi Piu

Osservende su globo, mannu e tundu
Paret perfettu e creo ch’est guastu,
su coro nostru induridu che crastu,
a chie implorat, non li ponet bundu;

Ca in ateras partes de su mundu,
De nutrimentu non b’at manc-arrastu.
Innogh-est abbundante s’antipastu,
Bonu su primu e menzus su segundu;

Est tot-invanu ch’imploren e giamene
Su patrimoniu est male divisu
Da interessos, ch’ispaccan sa tudda;

Sun frades nostros, morind-’e su famene,
nudos, sen’aer ne pane ne risu,
nois tenimos totu e issos nudda.-

Magumadas s’annu 2002