Su Eranu
di Larentu Pusceddu

S'est asseliadu su Grecale
istraccu de abanzare sa Natura
in cust'ierru de zelu
ca s'Eranu l'incantat,
lu domat, l'ammaliat
e lu ninniat dormindelu
in d'unu bantzicu de astrau
inue naschit e morit.

E gai sas rosas s'aberin
che lavras a su risu
e frores de cada zenia
garrigos de profumos dilicados,
in fruttu isperan de si mudare.

S'Eranu est binchidore
de neulas e nies
e curret che prudderu ibbadu
nuscande sa vida noa
chi sa terra partorit
a s'ocru luminosu de su sole.

E cada cosa ridet a s'Eranu.
Carinnande sa terra
cun undas isprumosas e lizeras
peri su mare murmuttat melodias
e nenias delicadas a su chelu
birde che sas pasturas
inue gamas, semen biancu,
che nues lizeras a sa frina,
abellin sos limpidos colores.

(1° premiu - "Isre" Ghilarza 1981)